D4F Contest

Open Showcase

Open showcase

Regelement

 • Open Showcase regionale wedstrijd
 • Open Showcase-wedstrijd
 • Open Showcase Duits kampioenschap
 • Europese wedstrijd
 • Open Showcase Europees kampioenschap

 

Voor alle wedstrijden en kampioenschappen is Swinging World GmbH de organisator en kan het individuele of alle wedstrijden aan erkende dansscholen of andere dansinstellingen als organisator aanwijzen.

 • Duo (2 personen)
 • Open Stage (teams: 3 tot 50 personen)

6-14 jaar: Leeftijdsgroep 1

15+ jaar: Leeftijdsgroep 2

Open Showcase omvat alle bestaande muziek- en dansstijlen en staat open voor verdere ontwikkeling. Er zijn geen beperkingen aan tempo's of teksten.

Muzieklengte:

  • Duo's: 1:30 minuten (+/- max. 5 sec.)
  • Open Stage (teams): 3:00 minuten (+/- max. 5 sec.)

De muziek moet door de deelnemers worden ingeleverd bij de check-in (uitsluitend op USB in MP3-formaat). De termijnvereisten staan in registratie.

Alle deelnemers van dansscholen, clubs en alle dans- en showinstellingen worden toegelaten. Wijzigingen in de opstelling binnen een duo of een Open Stages team zijn ten allen tijde mogelijk. Elke deelnemende persoon kan zo vaak als hij wil aan verschillende wedstrijden deelnemen.

Er wordt gezocht naar de beste deelnemers qua techniek en show, ongeacht de dansstijl.

Elke show moet een titel krijgen. De overeenstemming tussen de voorstelling en de titel zal bij de beoordeling in aanmerking worden genomen. Deze samenhang kan worden bereikt door visuele, dramaturgische, muzikale en muzikale elementen en door danspresentatie.

Bovendien worden de evaluatiecriteria van de "TCI&S" toegepast. Deze omvatten de volgende evaluatiegebieden:

Technique

  • Niveau van dansopleiding
  • Technische uitvoering
  • Beat/ritme
  •  

 

Composition

  • Stappen/bewegingen/combinaties
  • Harmonieuze muzikale realisatie
  • Ruimtelijke samenstelling
  • Beelden/opstellingen
  • Effecten

 

Image

  • Podium aanwezigheid en charisma
  • Harmonie
  • Authenticiteit/originaliteit

 

Show

  • Artistieke uitstraling
  • Thema
  • Verbinding van de naam van de show tot de realisatie ervan
  • Rode draad van de dansvoorstelling
  • Rekwisieten
  • Kleding

 

Alle puntengebieden worden door de juryleden in dezelfde verhouding en met hetzelfde gewicht binnen een score beoordeeld. Een maximum van tien punten kunnen worden toegekend.

De volgende punten zullen worden opgenomen in de beoordelingscriteria voor de afzonderlijke categorieën:

 • Duo's:
 • Beide dansers moeten een harmonieuze eenheid vormen.
 • Paargerelateerdheid: De voorstelling moet zowel synchrone danspartijen als partnereffecten bevatten (bijv.: "Follow the Leader", "Shadow-and-Mirror-Designs").
 • Open Stage:
  • Een open Stage team moet als eenheid de creatieve en dansante boodschap van het thema dansen als een eenheid.
  • Solopartijen zijn toegestaan en de show kan ook in verschillende groepen worden gedanst.
  • Beeldveranderingen zouden de prestaties moeten verbeteren.

 

De volgende regels gelden ook voor beide categorieën:

  • Rekwisieten zijn toegestaan.
  • Acrobatische elementen zijn toegestaan.
  • Elke deelnemende dansschool/club/dans- of showinstelling of de door hen aangewezen verantwoordelijke persoon is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dansers tijdens de uitvoering van de shows. Er moet altijd worden gestreefd naar de fysieke integriteit van de toevertrouwde personen. De toezichtsplicht geldt met name ook tijdens de uitvoering van acrobatische elementen zoals b.v. salto's en/of hijsfiguren.
  • De supervisor is de leider van het respectieve team van juryleden. Bij overtreding van het reglement is hij/zij bevoegd tot diskwalificatie. De beslissing van de toezichthouder is bindend. Bovendien voert de supervisor dezelfde taken uit als de andere juryleden.

 

De supervisor en de voorzitter worden benoemd door Swinging World GmbH. Alle andere juryleden worden aangesteld door de organisator in overleg met Swinging World GmbH.

Swinging World GmbH, vertegenwoordigd door de productmanager van Dance4Fans. Elke verandering van het team moet worden gecoördineerd met de Dance4Fans Product Manager, die ook verantwoordelijk is voor de verdeling van de juryleden over de individuele startklassen.

De procedure van een wedstrijd en een kampioenschap is als volgt:

 • Voorronde
 • Halve finale
 • Finale

 

Er is geen re-dance en geen kijkronde. De supervisor beslist over eventuele andere wijzigingen in het schema die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn. Het schema kan op de dag van het evenement om organisatorische redenen worden gewijzigd. Rondes kunnen worden geannuleerd als het aantal deelnemers te laag is. Dit gebeurt altijd in het voordeel van de deelnemende personen. Deelnemers die niet aan hun eerste ronde zijn begonnen, worden uitgesloten van verdere deelname aan deze huidige competitie.

Met het oog op een optimale artistieke vrijheid zijn er geen beperkingen op de keuze van de outfits. De betreffende dansschool/club/trainer/etc. is er verantwoordelijk voor dat de kleding geschikt is voor de leeftijd. Daarbij handelt hij in het volle besef dat het om een openbaar evenement gaat.

 • Jaarlijkse vergunning voor dansers: 17,00 euro per persoon per jaar.

Gerechtigd om te starten in de Open Showcase en Dance4Fans divisies.

 • Inschrijfgeld per wedstrijd:
  • 17,00 EUR per eerste start
  • 12,00 EUR per volgende start

Een deelnemer kan alleen worden ingeschreven via een dansschool/eigen vereniging/club.

Alle data (bv. begin en einde van de inschrijving, dag van het evenement) zijn te vinden in het registratiesysteem. De startdatum van de inschrijving is 6 weken voor de dag van het evenement of op de eerstvolgende werkdag, als de dag een zaterdag of zondag is. De sluitingsdatum voor inschrijving is 14 dagen voor de dag van het evenement. Er is geen mogelijkheid om later in te schrijven.

 

Tot de uiterste inschrijfdatum kan maximaal 20% van de ingeschreven deelnemers van een dansschool worden geannuleerd. Alle andere inschrijvingen zijn bindend. Indien meer dan de bovengenoemde 20 % wordt geannuleerd, worden kosten in rekening gebracht.

 

Wijzigingen of aanvullingen van de registratiegegevens (bv. naamsverandering) zijn mogelijk tot de uiterste datum voor registratie. Wijzigingen of toevoegingen zijn niet toegestaan na de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Alleen online-inschrijvingen worden aanvaard, die hier moeten gebeuren:

swinging-world.de → Ledenruimte → D4F-Contest Registratie Systeem.

 

Het inschrijfgeld is verschuldigd bij ontvangst van de inschrijving. De inschrijving is bindend.

Voor de open Stage teams mogen telkens maximaal vier deelnemende personen als vervanger worden ingeschreven.

 

Op de dag van het evenement moeten alle deelnemende personen inchecken op de in het tijdschema vermelde tijd. Dit kan ook door een begeleider worden gedaan. Daarna vervalt het recht op deelname. Tegen die tijd moet de muziek in het opgegeven formaat zijn ingediend.

 

Bij wedstrijden en kampioenschappen wordt het aantal ingeschreven deelnemers gecontroleerd. Indien er verschillen zijn tussen het aantal ingeschreven deelnemers en het aantal deelnemers aan de wedstrijd, worden alle personen van de betreffende dansschool gediskwalificeerd. Voorts kan de betrokken dansschool/dans- en showinstelling/club een startverbod worden opgelegd.

De kwalificatiemogelijkheden voor een kampioenschap zullen door Swinging World GmbH voor de start van het jaar uitgegeven worden door de Swinging World GmbH.

Indien op een wedstrijd een kwalificatie wordt behaald, kan in het lopende jaar aan verdere wedstrijden worden deelgenomen. De behaalde kwalificaties blijven hoe dan ook geldig.  Indien de kwalificatieplaatsen worden ingenomen door reeds gekwalificeerde deelnemers, zijn de volgende deelnemers voor de kwalificatie

Voor de wedstrijden wordt door Swinging World GmbH een nominatielijst bijgehouden. De op te tellen punten voor de respectieve deelnemende persoon vloeien voort uit het aantal "geslagen" deelnemers, doch tot maximaal de 30e plaats.

Er zijn geen automatische vervangers in de nominatielijst, bijvoorbeeld door niet te starten.

Indien echter op de sluitingsdatum het maximaal mogelijke aantal starters van een startklasse op de sluitingsdatum van het betreffende kampioenschap niet is bereikt, kunnen eenmalige deelnemers opschuiven. Deze "wildcardhouders" worden gepubliceerd in de nominatielijst na de laatste wedstrijd voor het respectieve kampioenschap.

De personen die volgens de nominatielijst gerechtigd zijn aan de kampioenschappen deel te nemen, moeten door de desbetreffende dansschool/dans- en showinstelling/club opnieuw worden ingeschreven in het online registratiesysteem.

Voor de gekwalificeerde personen geldt het volgende:

 • Bij de kampioenschappen moeten zij starten in dezelfde categorie als bij de kwalificatiewedstrijd.
 • De naam van de groep moet ongewijzigd blijven.

De volgende bijzonderheden zijn ook van toepassing:

 • Bijzonderheden bij de kwalificatie voor de Duitse kampioenschappen:

Personen zonder vaste verblijfplaats in Duitsland die deelnemen aan een wedstrijd die kwalificatie voor de Duitse kampioenschappen kan zich niet kwalificeren voor de Duitse kampioenschappen. Indien deze deelnemende personen een van de plaatsen innemen voor de rechtstreekse kwalificatie voor de Duitse kampioenschappen, de volgende deelnemende personen met een personen met een vaste woonplaats in Duitsland gaan automatisch naar boven.

 • Bijzonderheden betreffende de deelname aan buitenlandse Dance4Fans-wedstrijden:

Buitenlandse Dance4Fans wedstrijden worden aangekondigd via www.tanzen.de. De hier behaalde resultaten hebben geen invloed op de kwalificaties en nominatielijsten voor de Duitse kampioenschappen.

Elke inbreuk op de regels en voorschriften van de Open Showcase geeft Swinging World GmbH het recht om diskwalificatie van de respectieve deelnemende persoon of de respectieve dansschool/dans- en showinstelling/club met inbegrip van alle deelnemende personen - ook met terugwerkende kracht.

 

Een schriftelijk bezwaar tegen de diskwalificatie kan worden gericht aan Swinging World GmbH binnen binnen een maand na de dag van het evenement. Verdere rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Met een bedrag van 100,00 EUR aan administratiekosten moet samen met het bezwaarschrift worden betaald. Als het bezwaar wordt geacht te zijn ingetrokken na één maand (vanaf de ontvangst van het bezwaar).

Swinging World GmbH neemt gegevensbescherming zeer serieus en heeft  voorzorgsmaatregelen genomen in overeenstemming met de DSGVO om ervoor te zorgen dat de gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd veilig worden opgeslagen en verwerkt.

 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd die aan Swinging World GmbH worden doorgegeven, zal uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de open showcase-wedstrijden overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

 

Verder gebruik of openbaarmaking van de gegevens zal alleen plaatsvinden in het kader van

 • Publicatie van nominatielijsten en -resultaten op internet op www.tanzen.de.
 • Verstrekking van deelnemerslijsten aan de organisator voor organisatorische doeleinden (toelating).
 • Bekendmaking van de winnaars aan de pers met volledige vermelding van de namen.

 

Bovendien worden bij de wedstrijden foto's/video's gemaakt om de legitieme belangen van de organisator en de gastheer volgens art. 6 lid 1 letter f) DSGVO.

 

Om de regels van de D4F-wedstrijden overeenkomstig te kunnen uitvoeren, worden de persoonsgegevens van actieve dansers voor onbepaalde tijd opgeslagen. Op schriftelijk verzoek stamgegevens van dansers in geval van verandering van dansschool door de verantwoordelijke dansschool via door Swinging World GmbH aan te melden bij een andere dansschool. De persoonsgegevens van inactieve dansers worden na tien jaar inactiviteit volledig gewist.

Door het indienen van de gegevens in het online inschrijfsysteem is de dansschool/dans- en showinstelling/club, inclusief alle ingeschreven deelnemers, gaat akkoord met de momenteel geldende regels en voorschriften.

 

Alle verzekeringskwesties betreffende het evenement en de deelnemende personen vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

Nog vragen?

FIND ME Social Media

Contact opnemen