D4F Contest

Dance4fans

Dance4Fans

Regelement

 • Dance4Fans regionale wedstrijd
 • Dance4Fans wedstrijd
 • Dance4Fans Duits kampioenschap
 • Europese wedstrijd
 • Dance4Fans Europees kampioenschap

Voor alle wedstrijden en kampioenschappen is Swinging World GmbH de organisator en kan het individuele of alle wedstrijden aan erkende dansscholen of andere dansinstellingen als organisator aanwijzen.

Bij alle wedstrijden en kampioenschappen zijn er startmogelijkheden voor 'newcomers' (beginners) en 'masters' (gevorderden).

Dezelfde kwalificatierichtlijnen gelden voor de startklassen 'newcomers' en 'masters'.

De plaatsen 1-3 van de Duitse kampioenschappen en de Europese kampioenschappen komen niet meer in aanmerking voor deelname aan de 'newcomers' in het volgende kalenderjaar.

 • Solo (1 persoon)
 • Smallgroups (3 tot 7 personen)
 • Teams (8 tot 24 personen)
 • 6+: Mixed (Teams Newcomer)
 • 6 - 12 jaar: Kids
 • 13 – 14 jaar: Juniors 1
 • 15 - 16 jaar: Juniors 2
 • 17+ jaar: Adults

 

De leeftijd wordt bepaald door het geboortejaar. Het is niet relevant of de verjaardag bijvoorbeeld in februari of november valt. Voor de classificatie is de in het betrokken kalenderjaar bereikte leeftijd van toepassing.

Voor Smallgroups en Teams geldt ook het volgende:

Deelnemers uit een lagere leeftijdscategorie mogen onbeperkt in een hogere leeftijdscategorie dansen. Indien deelnemers uit een hogere categorie in de lagere categorie moeten dansen, geldt de procentuele "70-30-regel" .

Uit het bovenstaande volgt ook dat gekwalificeerde starters (solo's, smallgroups en teams) zullen deelnemen aan een kampioenschap in de leeftijdscategorie waarin zij zich hebben gekwalificeerd.

Bij alle evenementen kunnen starters steekproefsgewijs gecontroleerd worden voor hun leeftijdsgroep. Elke deelnemer of dansschool moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Mochten er verschillen zijn in de leeftijd of het aantal van de aantal deelnemers, leidt dit tot diskwalificatie. Bovendien kan de dansschool een startverbod krijgen.

Newcomer:

  • Solo Kids
  • Solo Juniors 1
  • Solo Juniors 2
  • Solo Adults
  • Teams Newcomer

 

Masters:

  • Solo Kids
  • Solo Juniors 1
  • Solo Juniors 2
  • Solo Adults
  • Smallgroup Kids
  • Smallgroup Juniors 1
  • Smallgroup Juniors 2
  • Smallgroup Adults
  • Team Kids
  • Team Juniors 1
  • Team Juniors 2
  • Team Adults
 •  

 

Niet toegelaten bij newcomers zijn:

 • Dansleraren
 • Instructoren
 • Dansprofessionals

 

Niet toegelaten bij masters zijn:

 • Juryleden
 • D4F-choreografen

Choreografieën

  • Alle choreografieën van de gepubliceerde choreografielijst zijn toegestaan.
  • Voor de 'newcomers' wordt een aparte choreografielijst gepubliceerd.
  • De daar vermelde choreografieën en niveaus zijn bindend voor de respectieve startklassen.
  • De gepubliceerde choreografieën zijn geldig voor de gehele wedstrijdreeks van een jaar (tot en met het Europees kampioenschap).

Danstijden

  • In de voorrondes worden alle titels beperkt tot een danstijd van 1:30 minuten.
  • In verdere kwalificatierondes en in de halve finales
   zal worden beperkt tot een danstijd van 1:00 minuut.
  • In de finalerondes is de danstijd zoals vermeld in de huidige choreolijst.
  • De danstijd begint (onafhankelijk van de lengte van de danstijd) altijd met de aangegeven starttijd in de betreffende actuele choreolijst.
  • De begin- en eindtijden van de wedstrijdlengte in de choreolijst zijn in acht te nemen.

Alleen deelnemers die zijn ingeschreven door een dansschool met een geldige Dance4Fans licentie worden toegelaten tot de wedstrijden en kampioenschappen.


Wijzigingen in de opstelling binnen een kleine groep of een team zijn mogelijk onder de eisen van de categorie in aanmerking worden genomen.


Een verandering van choreografie binnen een wedstrijd is niet toegestaan.


Slechts één choreografie per solo, smallgroup of team is toegestaan binnen één wedstrijd.


Een persoon mag slechts eenmaal deelnemen aan een wedstrijd of kampioenschap in elke startcategorie.

De kwalificaties voor kampioenschappen staan los van de choreografieën, maar zijn uitsluitend persoons- of groepsgebonden.

Elke deelnemer mag zo vaak als hij wil aan verschillende wedstrijden deelnemen.


Voor de startklassen van de 'newcomers' vindt de toelating plaats met inachtneming van bovengenoemde punten. Een deelnemer in de startklasse 'newcomer' mag in hetzelfde jaar niet in een andere startklasse starten, tenzij de persoon vanaf dat moment afstand doet van zijn/haar status als 'newcomer'

De procedure van een wedstrijd en een kampioenschap is als volgt:

 • Voorronde
 • Halve finale
 • Finale

 

Er is geen re-dance en geen kijkronde. De supervisor beslist over eventuele andere wijzigingen in het schema die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn. Het schema kan op de dag van het evenement om organisatorische redenen worden gewijzigd. Rondes kunnen worden geannuleerd als het aantal deelnemers te laag is. Dit gebeurt altijd in het voordeel van de deelnemende personen. Deelnemers die niet aan hun eerste ronde zijn begonnen, worden uitgesloten van verdere deelname aan deze huidige competitie.

Er wordt gezocht naar de beste deelnemers qua techniek en show, ongeacht de dansstijl.

Elke show moet een titel krijgen. De overeenstemming tussen de voorstelling en de titel zal bij de beoordeling in aanmerking worden genomen. Deze samenhang kan worden bereikt door visuele, dramaturgische, muzikale en muzikale elementen en door danspresentatie.

Bovendien worden de evaluatiecriteria van de "TCI" toegepast. Deze omvatten de volgende evaluatiegebieden:

Technique

  • Niveau van dansopleiding
  • Technische uitvoering
  • Beat/ritme

 

Composition

  • Stappen/bewegingen/combinaties
  • Harmonieuze muzikale realisatie
  • Ruimtelijke samenstelling
  • Beelden/opstellingen
  • Effecten

 

Image

  • Podium aanwezigheid en charisma
  • Harmonie
  • Authenticiteit/originaliteit

 

Alle puntengebieden worden door de juryleden in dezelfde verhouding en met hetzelfde gewicht binnen een score beoordeeld. Een maximum van tien punten kunnen worden toegekend.

Daarnaast gelden de volgende regels voor alle startklassen:

 • Alleen rekwisieten die door de Dance4Fans choreograaf zijn bedoeld en dus direct verband houden met de Dance4Fans choreografie zijn toegestaan.
 • Het gebruik van toegestane rekwisieten moet in overeenstemming zijn met de choreografische richtlijnen.
 • Het opzettelijk verwijderen van kleding en/of accessoires is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van rekwisieten in het intro of niet-gechoreografeerde delen (vrije deel).
 • Niemand mag op een stut staan, zich erop verplaatsen of eraf springen als deze hoger is dan 80 cm.
 • Elke deelnemende dansschool met een geldige Dance4Fans licentie of de door hem/haar aangewezen Dance4Fans instructeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de respectievelijke dansende personen tijdens de uitvoering van de choreografieën. Hij moet er altijd naar streven om
  de fysieke integriteit van de toevertrouwde personen. Deze
  verantwoordelijkheid geldt met name voor het uitvoeren van acrobatische elementen zoals salto's en/of hijsfiguren.
 • Het gebruik van wapens (inclusief dummy's) is verboden. Dit geldt ook voor symbolische voorstelling door passende gebaren.

 

Naast "TCI" zal de voorzitter de originaliteit van de Dance4Fans choreografie beoordelen. De originaliteit van de choreografie omvat ook het vasthouden aan de beweging van de gechoreografeerde lichaamsdelen en lichaamsbewegingen. Rechterarm zijwaarts blijft altijd rechterarm zijwaarts en mag niet worden veranderd in linkerarm zijwaarts. De gegeven draairichting en de rotatiegraad hoeven echter niet te worden aangehouden, beide zijn vrij te kiezen. 

De voorzitter controleert deze originaliteit op een correcte weergave qua stijl, beweging en muzikaliteit. Indien dit niet het geval is, wordt in de voorronde een waarschuwing gegeven.
Dit geeft de danser de gelegenheid om de reden van de waarschuwing voor de volgende ronde te corrigeren.
voor de volgende ronde. Weigering tot wijziging leidt tot diskwalificatie. Dit geldt ook voor een overtreding van de bovengenoemde bijzondere regels. De beslissing van de voorzitter is bindend. Bovendien vervult de voorzitter dezelfde taken als de andere juryleden (TCI).

De toezichthouder en de voorzitter worden benoemd door Swinging World GmbH. Alle andere juryleden worden aangesteld door de organisator in overleg met Swinging World GmbH, vertegenwoordigd door de productmanager van Dance4Fans. Elke wijziging van het team moet met hen worden gecoördineerd en zij zijn ook verantwoordelijk voor de verdeling van de juryleden over de individuele startklassen.

De supervisor en de voorzitter worden benoemd door Swinging World GmbH. Alle andere juryleden worden aangesteld door de organisator in overleg met Swinging World GmbH.

Swinging World GmbH, vertegenwoordigd door de productmanager van Dance4Fans. Elke verandering van het team moet worden gecoördineerd met de Dance4Fans Product Manager, die ook verantwoordelijk is voor de verdeling van de juryleden over de individuele startklassen.

Er moet altijd voor worden gezorgd dat de garderobe past bij de leeftijd van de persoon. Dit geldt met name voor het effect in het openbaar (bijvoorbeeld op het gebied van sociale media). De keuze van garderobe en outfit moet worden aangepast aan het desbetreffende lied, de stijl en de tekst (bv. veel onderstukken → rok onflatteus).


Een te krenterige of suggestieve ("seksistische") garderobe is niet gewenst. De billen moet altijd bedekt zijn. Diepe halslijnen zijn niet gewenst. Niet-naleving van het bovenstaande leidt tot een waarschuwing en eventueel diskwalificatie.

 • Jaarlijkse vergunning voor dansers: 17,00 euro per persoon per jaar.

Gerechtigd om te starten in de Open Showcase en Dance4Fans divisies.

 • Inschrijfgeld per wedstrijd:
  • 17,00 EUR per eerste start
  • 12,00 EUR per volgende start

Een deelnemer kan alleen worden ingeschreven via een dansschool/eigen vereniging/club.

Alle data (bv. begin en einde van de inschrijving, dag van het evenement) zijn te vinden in het registratiesysteem. De startdatum van de inschrijving is 6 weken voor de dag van het evenement of op de eerstvolgende werkdag, als de dag een zaterdag of zondag is. De sluitingsdatum voor inschrijving is 14 dagen voor de dag van het evenement. Er is geen mogelijkheid om later in te schrijven.

Tot de uiterste inschrijfdatum kan maximaal 20% van de ingeschreven deelnemers van een dansschool worden geannuleerd. Alle andere inschrijvingen zijn bindend. Indien meer dan de bovengenoemde 20 % wordt geannuleerd, worden kosten in rekening gebracht.

Wijzigingen of aanvullingen van de registratiegegevens (bv. naamsverandering) zijn mogelijk tot de uiterste datum voor registratie. Wijzigingen of toevoegingen zijn niet toegestaan na de uiterste inschrijvingsdatum.

Alleen online-inschrijvingen worden aanvaard, die hier moeten gebeuren:

swinging-world.de → Ledenruimte → D4F-Contest Registratie Systeem.

Het inschrijfgeld is verschuldigd bij ontvangst van de inschrijving. De inschrijving is bindend.

 

Op de dag van het evenement moeten alle deelnemende personen inchecken op de in het tijdschema vermelde tijd. Dit kan ook door een begeleider worden gedaan. Daarna vervalt het recht op deelname. Tegen die tijd moet de muziek in het opgegeven formaat zijn ingediend.

Bij wedstrijden en kampioenschappen wordt het aantal ingeschreven deelnemers gecontroleerd. Indien er verschillen zijn tussen het aantal ingeschreven deelnemers en het aantal deelnemers aan de wedstrijd, worden alle personen van de betreffende dansschool gediskwalificeerd. Voorts kan de betrokken dansschool/dans- en showinstelling/club een startverbod worden opgelegd.

De kwalificatiemogelijkheden voor een kampioenschap zullen door Swinging World GmbH voor de start van het jaar uitgegeven worden door de Swinging World GmbH.

Indien op een wedstrijd een kwalificatie wordt behaald, kan in het lopende jaar aan verdere wedstrijden worden deelgenomen. De behaalde kwalificaties blijven hoe dan ook geldig.  Indien de kwalificatieplaatsen worden ingenomen door reeds gekwalificeerde deelnemers, zijn de volgende deelnemers voor de kwalificatie

Voor de wedstrijden wordt door Swinging World GmbH een nominatielijst bijgehouden. De op te tellen punten voor de respectieve deelnemende persoon vloeien voort uit het aantal "geslagen" deelnemers, doch tot maximaal de 30e plaats.

Er zijn geen automatische vervangers in de nominatielijst, bijvoorbeeld door niet te starten.

Indien echter op de sluitingsdatum het maximaal mogelijke aantal starters van een startklasse op de sluitingsdatum van het betreffende kampioenschap niet is bereikt, kunnen eenmalige deelnemers opschuiven. Deze "wildcardhouders" worden gepubliceerd in de nominatielijst na de laatste wedstrijd voor het respectieve kampioenschap.

De personen die volgens de nominatielijst gerechtigd zijn aan de kampioenschappen deel te nemen, moeten door de desbetreffende dansschool/dans- en showinstelling/club opnieuw worden ingeschreven in het online registratiesysteem.

Voor de gekwalificeerde personen geldt het volgende:

 • Bij de kampioenschappen moeten zij starten in dezelfde categorie als bij de kwalificatiewedstrijd.
 • De naam van de groep moet ongewijzigd blijven.

De volgende bijzonderheden zijn ook van toepassing:

 • Bijzonderheden bij de kwalificatie voor de Duitse kampioenschappen:

Personen zonder vaste verblijfplaats in Duitsland die deelnemen aan een wedstrijd die kwalificatie voor de Duitse kampioenschappen kan zich niet kwalificeren voor de Duitse kampioenschappen. Indien deze deelnemende personen een van de plaatsen innemen voor de rechtstreekse kwalificatie voor de Duitse kampioenschappen, de volgende deelnemende personen met een personen met een vaste woonplaats in Duitsland gaan automatisch naar boven.

 • Bijzonderheden betreffende de deelname aan buitenlandse Dance4Fans-wedstrijden:

Buitenlandse Dance4Fans wedstrijden worden aangekondigd via www.tanzen.de. De hier behaalde resultaten hebben geen invloed op de kwalificaties en nominatielijsten voor de Duitse kampioenschappen.

Elke inbreuk op de regels en voorschriften van de Open Showcase geeft Swinging World GmbH het recht om diskwalificatie van de respectieve deelnemende persoon of de respectieve dansschool/dans- en showinstelling/club met inbegrip van alle deelnemende personen - ook met terugwerkende kracht.

 

Een schriftelijk bezwaar tegen de diskwalificatie kan worden gericht aan Swinging World GmbH binnen binnen een maand na de dag van het evenement. Verdere rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Met een bedrag van 100,00 EUR aan administratiekosten moet samen met het bezwaarschrift worden betaald. Als het bezwaar wordt geacht te zijn ingetrokken na één maand (vanaf de ontvangst van het bezwaar).

Swinging World GmbH neemt gegevensbescherming zeer serieus en heeft  voorzorgsmaatregelen genomen in overeenstemming met de DSGVO om ervoor te zorgen dat de gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd veilig worden opgeslagen en verwerkt.

 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd die aan Swinging World GmbH worden doorgegeven, zal uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de open showcase-wedstrijden overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

 

Verder gebruik of openbaarmaking van de gegevens zal alleen plaatsvinden in het kader van

 • Publicatie van nominatielijsten en -resultaten op internet op www.tanzen.de.
 • Verstrekking van deelnemerslijsten aan de organisator voor organisatorische doeleinden (toelating).
 • Bekendmaking van de winnaars aan de pers met volledige vermelding van de namen.

 

Bovendien worden bij de wedstrijden foto's/video's gemaakt om de legitieme belangen van de organisator en de gastheer volgens art. 6 lid 1 letter f) DSGVO.

 

Om de regels van de D4F-wedstrijden overeenkomstig te kunnen uitvoeren, worden de persoonsgegevens van actieve dansers voor onbepaalde tijd opgeslagen. Op schriftelijk verzoek stamgegevens van dansers in geval van verandering van dansschool door de verantwoordelijke dansschool via door Swinging World GmbH aan te melden bij een andere dansschool. De persoonsgegevens van inactieve dansers worden na tien jaar inactiviteit volledig gewist.

Door het indienen van de gegevens in het online inschrijfsysteem is de dansschool/dans- en showinstelling/club, inclusief alle ingeschreven deelnemers, gaat akkoord met de momenteel geldende regels en voorschriften.

 

Alle verzekeringskwesties betreffende het evenement en de deelnemende personen vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

Nog vragen?

FIND ME Social Media

Contact opnemen